شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - 2024.06.15
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


یاد در یاد 10 ساله تبرستان

پس از ده 10 سال به ياد تبرستان بسپرم که:

از روز چهارشنبه 2001.07.25 م, 1380.05.03 خ، تبرستان دراينترنت نمايان است.

نخست

tabarestan.org

نام داشت تا اينکه در 2005.07.04 به ناکارآمدی دوست نمايی، از دست رفت. نمونه هايی از تبرستان پيش از 2005 در نشانی زير می بينيم:

wayback.archive.org/web/*/http://www.tabarestan.org

به روزی نکشيد که

www.tabarestan.info

را جابگزين ساختم و امروزه پژوهشکده بوم شناسی در ميان وبگاه ها است.
به جان سختی ده 10 سال را گذراندم با اين همه، خشنودم که بخشی از دارايی و انديشه خود را به نت سپرده ام.
از امسال (2011.07.23 م, 1390.05.01 خ) وبگاه کاير.ارگ را نيز برای همياری به تبرستان وهموندان پديد آورده ام.
نشانی کاير را در پيوند ها نشان دادم و اينجا نيز می آورم:

www.kayer.org

گرايشی به دين های کهنه ونو ندارم. پيرو اعلاميه جهانی حقوق بشرم وچشم اندازم، سرزمين های آباد و مردمی آزاد، هستند.


تابستان 2011 م / 1390خ

بمون تپوری (حسين صمدی)


bamun@tabarestan.info


باز بينی و رونمايی 01.08.2012

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim